Širokopojasni pristup Internetu

Prof. dr. sc. Alen Bažant

Tema je vezana uz tehnologije i mrežne arhitekture koje se koriste za ostvarivanje pristupa Internetu te drugim mrežama i uslugama brzinama većim od 2 Mbit/s. Studenti trebaju prikupljanjem literature s weba steći uvid u mehanizme na kojima se temelji širokopojasni pristup. Od studenata se očekuje kreiranje prezentacije koja će dati pregled svih važnih tehničkih parametara određene tehnologije, odnosno mrežne arhitekture.